November 15, 2012
Happy birthday Lily! #vssfashionshow #dec4

Happy birthday Lily! #vssfashionshow #dec4